| Kategoria: Uutiset

Kuopio Healthin työryhmien yhteinen kokous – ote ekosysteemin lokikirjasta

Kuopio Healthin tehtävä on koota jäsenistönsä yhteen ja edistää niiden välistä yhteistyötä. Tässä tehtävässä työryhmät ovat tärkeässä roolissa. Tällä hetkellä Kuopio Healthillä on kaksi säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää. Toinen näistä keskittyy terveys- ja hyvinvointidataan ja toinen yritysten ja TKI-organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Aika ajoin työryhmät pitävät myös yhteisiä tapaamisia. Tälläinen yhteinen tapaaminen pidettiin 22.11.2023 Hub Panostamolla Kuopion Savilahdessa. Tapaamisen teema oli tällä kertaa Digi-HTA arvioinnit (Digital Health Technology Assessments), jotka arvioivat digitaalisten terveysteknologioiden tehokkuutta, turvallisuutta, ja kustannusvaikuttavuutta. Digi-HTA-arvioinnit ovat tärkeitä terveydenhuollossa, koska ne auttavat ymmärtämään uusien digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia potilaiden hoitoon ja terveydenhuollon järjestelmiin. 

Tapaamisessa Jari Haverinen (Oulun yliopisto / Oulun yliopistollinen sairaala) esitteli suomalaista Digi-HTA-toimintaa, jota johtaa kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment). FinCCHTA koordinoi verkostoa, jonka tehtäviä ovat sairaaloiden arviointitarpeiden kartoittaminen, päätöksenteon ja hankintojen koordinointi sairaaloissa sekä arviointitiedon tuottaminen terveyspoliittisen ja kliinisen päätöksenteon tueksi. Verkoston ydinjoukon muodostavat yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit ja muut hyvinvointialueiden arviointitoiminnasta vastaavat henkilöt. 

Suomessa käytössä oleva Digi-HTA arviointitoiminta tukee terveydenhuollon menetelmien arviointia (HTA) kaikille uusille digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin tuotteille. Se kattaa kaikki keskeiset digitaaliset tuotteet tai palvelut, kuten mobiilisovellukset ja kotona asumista tukevat teknologiat sekä tekoäly ja robotiikkaratkaisut. Se soveltuu niin lääkinnällisille laitteille kuin ei-lääkinnällisille laitteille. Digi-HTA-arviointi on luottamuksellinen ja yrityksille maksuton prosessi. Arvioinnin kannalta oleelliset osa-alueetliittyvät kustannuksiin, vaikuttavuuteen, turvallisuuteen, tietosuojaan ja -turvaan sekä käytettävyyteen ja saatavuuteen. Näiden osa-alueiden arvioinnin perusteella teknologialle annetaan kokonaisarvio, jonkä ääripäät ovat ”Tuote täyttää arviointikriteerit” ja ”Harkitse vakavasti ennen tuotteen käyttöönottoa”. Kullekin Digi-HTA-arvioinnin läpikäyneelle teknologialle annettu suositus on voimassa kolme vuotta.  

Digi-HTA:n läpikäyneistä yrityksistä omia kokemuksiaan esittelivät Orla DTx Oy ja Evondos Oy. Orla DTx:n toimialana on digitaaliset terapiat, jotka perustuvat potilaiden etämittaukseen. Evondos puolestaan on Euroopan johtava lääkeannostelupalvelujen tuottaja. Näiden molempien yritysten kokemusten mukaan Digi-HTA tuo uskottavuutta ostajien silmissä, koska se tarjoaa riippumattoman ja luotettavan arvioinnin tuotteen tai palvelun vaikuttavuudesta. Tätä kautta se luo kilpailuetua Suomen markkinoilla. Yritysten kokemukset ja huomiot toivat kaiken kaikkiaan arvokkaita näkökulmia kansalliseen Digi-HTA-toimintaan ja sen kehitystarpeisiin.  

Kansainvälisen näkökulman HTA-toimintaan toi Barbara Höfgen, joka edustaa Saksan lääkkeitä ja lääketieteellisten laitteiden valvovaa viranomaistahoa (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – BfArM). Höfgen on yksikön johtaja digitaaliseen terveyteen ja hoivaan liittyville palveluille. Suomen kansallista Digi-HTA-toimintaa vastaa Saksassa DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung). Erityisen huomionarvoista on, DIGA-kehys mahdollistaa tietyntyyppisten digitaalisten terveyssovellusten hyväksymisen ja sisällyttämisen Saksan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän korvattavien palveluiden joukkoon. Höfgen kävi esityksessään läpi DiGA-vaatimukset terveyssovelluksille, eri polut hyväksymiselle (mukaan lukien DiGA-Fast-Track), arvioinnin prosessikuvauksen, tämänhetkisen hakemustilanteen, sekä huomioita tulevaisuuden kehityskulusta. Höfgen jakoi muiden tapaamisen osanottajien kesken toiveen euroopanlaajuisesta HTA-kriteerien harmonisoinnista, joka parhaimmillaan tekisi mahdolliseksi julkisesta terveydenhuollosta korvattavaksi hyväksymisen kaikissa jäsenmaissa yhdellä HTA-prosessilla. 

Mikäli jokin hankkeista herätti kiinnostuksesi, voit olla meihin yhteydessä. Voimme antaa lisätietoja tai ohjata sinut suoraan hankkeen vastuuhenkilölle. 

Lisätietoja: Kimmo Solehmainen, kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi