| Kategoria: Uutiset

Itä-Suomen Biopankki tallentaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveystieteellistä tutkimusta varten. Biopankkitoiminnan kehittämiseksi Itä-Suomen Biopankki tekee monipuolista yhteistyötä muiden biopankkien, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa. Sen tutkimusalueena on tutkimus, jonka tavoite on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. 

Biopankkien tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja selvittää sairauksien syitä. Biopankeissa säilytetään ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimusten tukemiseksi. Ne ovat tärkeä osa yhteiskunnan tutkimusinfrastruktuuria. Suomessa on tällä hetkellä yksitoista rekisteröityä biopankkia ja osa niistä toimii alueellisesti, osa valtakunnallisesti. Itä-Suomen biopankki toimii niin paikallisella kuin kansallisella kansainväliselläkin tasolla ja on lisäksi osa useita kansainvälisiä verkostoja. 

“Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on, että annetaan suomalaisille kansalaisille mahdollisuus osallistua helposti terveydenhuollon toimintojen parantamiseen antamalla näytteen Biopankin käyttöön. Biopankki voi luovuttaa tietoja kaikenlaiseen terveyttä edistävään tutkimukseen. Toisena tekijänä on se, että biopankkilaki edellyttää tiedon palauttamista kansalaisille. Palautamme tietoa, joka voi vaikuttaa dramaattisestikin ihmisen terveyteen. Tällä on vaikutusta erityisesti tautien ehkäisyyn, kun voimme tunnistaa sairastumisen riskitekijöitä. Näin ihmiset pääsevät seurantaan, jolloin tautia voidaan ehkäistä tai hyvissä ajoin hoitaa. Kolmas tärkeä asia on sekä yritysten että akateemisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien palveleminen niin, että he saavat sen tiedon ja näytteet, joita tarvitaan, kertoo Itä-Suomen Biopankin tutkimuspäällikkö, professori Arto Mannermaa. 

“Pohjois-Savossa biopankkitoimintaan suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivisesti. Suostumuksia on kerätty tähän saakka jo yli 50 000 ja Suomessa yleensä on myönteinen kanta lääketieteelliseen tutkimukseen ja siihen on halu osallistua”, lisää Hanna Kujala, Biopankin tutkimuskoordinaattori. 

Itä-Suomen Biopankin nestekäsittelyrobotti. 

Laajat verkostot kansallisesti ja kansainvälisesti 

“Itä-Suomen Biopankki toimii paikallisesti läheisessä yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Etelä-Savon hyvinvointialueen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa. FINBB on biopankkien osuuskunta, jonka omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat. FINBB-ekosysteemissä ovat mukana jäseninä kaikki Suomen sairaalabiopankit. Osuuskunnan tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti edistyksellinen biopankki-infrastruktuuri. FINBB:n kautta Itä-Suomen Biopankki kuuluu myös eurooppalaiseen BBMRI-ERIC-verkostoon. Tähän verkostoon kuuluminen on valtioneuvoston päätös ja FINBB-osuuskunta on ottanut vastuun verkostoyhteyden toimivuudesta. Lisäksi on Fingenious® -verkosto, jonka kautta biopankkien kontaktoiminen on pyritty tekemään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Biopankkitoimintaa valvoo Fimea.” 

“Lisäksi Itä-Suomen Biopankilla on Euroopan laajuisia muita verkostoja EU-hankkeiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama hanke, jossa pyritään kartoittamaan asiantuntijaverkostoa biopankkien ekosysteemien sisällä. Jos ajatellaan vaikkapa Kuopion ja Itä-Suomen aluetta, tulemme paremmin verkottumaan mm. Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN-EAST) ja Kansallisen Neurokeskuksen kanssa täällä, sekä yliopiston tutkijoiden kanssa”, taustoittaa Mannermaa. 

Hankkeen taustalla on tarve laajentaa ja konkretisoida asiantuntijaverkostoa. Suuret kansainväliset lääkeyhtiöt toivovat yleensä laajaa palvelua paitsi materiaalin myös analyysin ja tulkinnan osalta. Tämä vaatii paljon osaamista, jota suurempi verkosto voi tehokkaammin tarjota. 

Vahvuutena neurologinen osaaminen ja arvokkaat näytekokoelmat

Itä-Suomen Biopankki luovuttaa omistamiaan ja hallinnoimiaan näytteitä sekä niihin liittyvää kliinistä tietoa korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovutuspyynnön perusteella. Biopankin laaja tutkimusalue kattaa kaikki KYSin alueen erikoisalat. Itä-Suomen Biopankki tukee etenkin verenkierto-, aineenvaihdunta-, tuki- ja liikuntaelimistön-, neurologisten- ja syöpäsairauksien sekä mielenterveyden tutkimusta. Lisäksi Itä-Suomen Biopankin vahvuus on sijainti alueella, jolla on paljon terveysalan koulutusta ja toimintaa, kuten esimerkiksi Kansallinen neurokeskus. 

“Itä-Suomen maantieteellisen eristyneisyyden ja vähäisen muuttoliikkeen seurauksena syntyneen yhtenäisen väestöpohjan ansiosta alueelta kootut näytekokoelmat ovat erityisen arvokkaita kansanterveyden tutkimukselle. Suomi ja erityisesti Itä-Suomi on ollut eristäytyneenä ja muuttoliike on ollut vähäistä. Lisäksi muuttoliike on ollut täältä poispäin, joten geenipooli ei ole päässyt muuttumaan”, kertoo Kujala. 

“Populaatiogeneettinen perustilanne on, että aikanaan tänne on tullut tietynlainen ihmisryhmä, jolla on ollut omanlainen geeniperimä. Sattumasta johtuen joukossa on ollut sellaisia sairauksien riskitekijöitä, jotka ovat lähteneet runsastumaan lähtöpopulaatiosta. Se näkyy monella tavalla esimerkiksi syöpään sairastumisen riskitekijöissä. Suomi on ylipäätään genetiikan tutkimuksen osalta kuuluisakin siitä, että olemme hyödyntäneet isoloitunutta geeniperimää ja paras osoitus tästä on FinnGen-hanke, jossa biopankit ovat keränneet geeniperimän 500 000:an suomalaisen suostumuksen pohjalta. Geenit ja riskitekijät on selvitetty, mukana on 13 lääkejättiä ja rahoitus on tähän mennessä ollut 150 miljoonaa euroa. Suomalaisesta geeniperimästä löytyy tekijöitä, joiden pohjalta päästään kiinni siihen, millaisia lääkkeitä mihinkin tauteihin kannattaa kehittää. Näin päästään hyppäämään hyvin monen lääkekehitysvaiheen yli. Se on jo osoittautunut loistavaksi yhdistelmäksi ja lisäksi tämä on tuottanut satoja lääketieteellisiä julkaisuja”, Mannermaa lisää. 

Biopankilla on myös vaihtelevasti omia tutkimushankkeita. Tällä hetkellä palautetaan kliinisiä tuloksia näytteiden antajille ja samalla tutkitaan, miten he tämän kokevat. Hankkeessa luodaan myös prosessi, miten tieto viedään kansalaiselle. Koronaan liittyvässä tutkimuksessa sairaalahoidossa olevilta potilailta saatiin näytteitä ja siihen liittyvää tietoa. Lisäksi biopankki oli tiiviisti mukana tutkimuksessa, joka liittyi neurodegeneratiivisten tautien tutkimusprojektiin. Tässä tutkimuksessa tietynlaisten tietojen avulla tunnistetut ihmiset kutsuttiin lääkärikäynnille ja biopankki suoritti verinäytteiden oton ja kyselyn keräämisen.  

Itä-Suomen Biopankin ja Itä-Suomen yliopiston Kliinisen ravitsemustieteen yksikön tutkimuksessa kehitettiin uusi toimintamalli elintapatietojen keräämiseen ja yhdistämiseen biopankkiaineistoon sähköisellä elintapakyselyllä. Biopankkisuostumusten aktiivinen keruu aloitettiin Pohjois-Karjalan keskussairaalan Naistenkeskuksessa keväällä 2020. Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi ja edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. 

Kudosleikelasien skanneri. 

Asiantunteva tuki ja kumppani sekä tutkijoille että yrityksille

Itä-Suomen Biopankin tavoite on saada ympärilleen toimiva ekosysteemi eli laaja verkosto terveysalan eri toimijoita. Verkostoon tarvitaan yliopistoiden ja sairaaloiden lisäksi yrityksiä, jotka voivat tuottaa ja ostaa biopankin palveluita. Itä-Suomen Biopankki luovuttaa omistamiaan ja hallinnoimiaan näytteitä ja niihin liittyvää tietoa korkeatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen tutkimuksen suorittavan tahon luovutuspyynnön pohjalta. Yhteisenä päämääränä on toiminta terveyden hyväksi. 

“Jo hankkeen tai projektin suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa meihin yhteyttä, koska biopankki voi tässä auttaa. Jos lähdetään rakentamaan esimerkiksi rakennerahasto- tai muita hankkeita, olemme keskustelussa mukana ja koetamme löytää oikeanlaisia ratkaisuja. Sen lisäksi, että meillä on tietynlaisia näytteitä ja tietoja, voimme aloittaa myös uusia keräyksiä. Biopankkitoiminta on likeisesti kiinni terveydenhuollossa ja voimme yhdessä vastuukliinikoiden kanssa suunnitella vaikkapa tietyn sairausryhmän ihmisten kysymistä mukaan projektiin. Kliinikko on tällöin aktiivisesti mukana projektissa ja biopankki hoitaa näytteenoton ja näytteiden luovutuksen. Saamme hankkeista tietoa myös takaisin, jota voidaan edelleen luovuttaa uusiin hankkeisiin.” 

“Kuopio Healthin ekosysteemissä ja alueella on myös startupeja, jotka kehittävät erilaisia laitteita. Kun ollaan miettimässä millä tavalla laitteita lähdetään testaamaan, biopankin kanssa voi keskustella siitä, millaista materiaalia testauksiin tarvitaan. Kannattaa myös käydä kirjautumassa Fingenious.fi -sivustolle. Fingenious®-palvelu tarjoaa pääsyn suomalaisiin biopankkiaineistoihin ja sen kautta on saumattomasti saatavilla Suomen julkisten biopankkien asiantuntijapalvelut, näytteet ja data sekä tutkittavat erilaisiin biolääketieteellisiin tutkimuksiin. Yhteyttä voi ottaa suoraan myös vaikkapa meihin”, vinkkaavat Mannermaa ja Kujala.  

Yhteydenotot:
Arto Mannermaa, tutkimuspäällikkö, professori, arto.mannermaa(at)uef.fi
Hanna Kujala, tutkimuskoordinaattori, FT, hanna.kujala(at)pshyvinvointialue.fi 

 

Itä-Suomen Biopankki tallentaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja terveystieteellistä tutkimusta varten. Biopankkitoiminnan kehittämiseksi Itä-Suomen Biopankki tekee monipuolista yhteistyötä muiden biopankkien, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa. Biopankin omistavat Pohjois-Savon hyvinvointialue, Siun sote – Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Etelä-Savon hyvinvointialue ja Itä-Suomen yliopisto.