| Kategoria: Uutiset

Sosiaaliset robotit hyvinvointipalvelujen edistäjänä

Aika/Time: 2.4.2019
Paikka/Place: Kuopio University Hospital (Kaarisairaala, Kabinetti 1)
Ilmoittautuminen/registration: tästä

Työpajassa tutustutaan sosiaalisiin palvelurobotteihin sekä niille tutkimustarpeisiin kehitettyihin sovelluksiin. Sosiaalisen palvelurobotiikan tarjonta hyvinvointipalvelujen puitteissa on Suomessa hyvin rajallista. HyvinRobo- sekä Robotit ja Hyvinvointipalvelujen Tulevaisuus-hankkeissa on kehitetty ja kehitetään edelleen palveluja pilottitutkimuksen tarpeisiin. Työpajassa tutustutaan hankkeiden pilottien lisäksi humanoidirobotti Pepperiin sekä sen käytöstä saatuihin oppeihin.

Työpajan ohjelma:

13:50 – 15:20 Sosiaalisten robottien kehittäminen ja rooli Suomen hyvinvointipalveluissa

15.20 – 16:00 Kahvitauko

16:00 – 17:30 Uusien palveluiden kehittäminen

Kuvaus:

Työpajassa tutustutaan sosiaalisten palvelurobottien käyttöön sosiaalityön tutkimuksessa sekä kehitetään uusia robotilla toteutettavia palveluideoita. Työpaja kytkeytyy Robotit ja Hyvinvointipalvelujen Tulevaisuus-hankkeen jo toteutettuihin pilottikokeiluihin sekä HyvinRobo-hankkeen tuleviin pilotteihin. Digitaalisaatio ja automaatio ovat keskeisessä roolissa pyrittäessä löytämään uusia ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Tekoälyn ja robotiikan kehitys tarjoavat keinoja vastata näihin haasteisiin. Uuden sukupolven hoivarobottien ja sosiaalisten robottien mahdollinen käyttöönotto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja kotona selviytymisen tueksi sekä palvelujen uudistamiseksi on osa tätä kehitystä.

Sosiaalisten robottien käyttö hoito- ja hoivatyössä Suomessa on toistaiseksi ollut vähäistä. Tutkimuksen kannalta todellisista ympäristöistä saatavat käyttökokemukset ovat kuitenkin keskeisiä. Nykyään markkinoilla olevasta sosiaalisen palvelurobotiikan tarjoamasta osa soveltuu erityisryhmien, kuten seniorien tai kehitysvammaisten parissa toteutettaviin lyhyisiin pilottikokeiluihin. Valmiin tarjonnan hyödyntämisen vaihtoehtona tutkimuksen toteuttajille on kehittää palvelut itse.

Palvelujen kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa tekee palveluista tarkoituksenmukaisempia sekä hyödyllisempiä käyttäjilleen. Sosiaaliset palvelurobotit ovat kuitenkin vielä laajalti vierasta teknologiaa hoivatyössä. Teknologian rajoitteiden ja mahdollisuuksien heikko tuntemus aiheuttaa haasteita palvelujen ideoinnissa sekä toteutuksessa. Työpajassa esiteltävät, ROSE-hankkeessa kehitetyt palvelut perustuvat pitkään palvelujen kehittämisen prosessiin, jonka pohjana toimii vuonna 2015 aloitettu laadullinen tutkimus. Vuoden 2018 loppuun mennessä hankkeessa on toteutettu useita tutkimukseen pohjautuvia pilottikokeiluja. Työpajassa käydään läpi sosiaaliselle robotille toteutettavien palvelujen kehitysprosessia ja siitä saatuja oppeja. Työpajan aikana kehitetään uusia ideoita HyvinRobo-hankkeen piloteiksi sekä peilataan hankkeen kehityssuunnitelmia ROSE-hankkeen kokemuksiin.

In English:

Developing welfare services with social robots

Workshop will be held in two parts:

13:50 – 15:20 Developing social robots and role in Finnish welfare services

15:20 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:30 Developing new services

The workshop focuses on using social robots in care and on developing new robot-enabled care services. The workshop features services designed and used in Robots and the Future of Welfare Services (ROSE) project in Sipoo and the upcoming pilots in HyvinRobo project in Kuopio. Digitalisation and automation play a major role in solving current societal challenges, such as aging of the population and development of welfare services. Supporting the well-being and independent living of senior citizens with new generations of social robots and care robots is a part of this development.

From a research point of view, social robots have rarely been used in welfare services in Finland. The social robot service offerings in Finnish market are limited, and rarely suitable for pilot research with user groups that have special needs, such as senior citizens or people with disabilities. Instead of using existing offerings, researchers have the option of developing the services and the software required for pilot deployment themselves. While current generation of social robots makes service development relatively easy in terms of technology, the process from ideation to implementation features other challenges.

Co-creation allows service developers to acknowledge their users’ needs and to create services that are purposeful for the users. However, social robots are largely unfamiliar technology among care workers. Unfamiliarity with used technology results in difficulties in providing useful input towards ideating and developing services. The workshop features learnings from ROSE project and invites the participants to generate new service ideas for the upcoming HyvinRobo project pilot experiments.

Lisätietoja/More information:
tiina.arpola(at)savonia.fi