| Kategoria: Uutiset

Yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteistyöryhmän kokous – ote ekosysteemin lokikirjasta

Kuopio Healthin säännöllisesti järjestämä työryhmä, joka keskittyy yritysten ja TKI-organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämiseen, kokoontui 27.9.2023 Hub Panostamolla Kuopiossa. Tämänkertaisessa tapaamisessa esiteltiin ekosysteemissä käynnissä olevia, rahoittajille jätettyjä tai valmistelussa olevia tutkimus- ja kehityshankkeita. Tässä kirjoituksessa kerrotaan hankkeista syntynyt kokonaiskuva yleisellä tasolla.

Teknologioiden käyttöönotto välittyy hankkeista yhtenä tärkeänä teemana. Kasve Oy ja Kuopio Health ovat valmistelleet hankekokonaisuutta, joka toteutuessaan vauhdittaisi pk-yritysten teknologiaratkaisujen nopeampaan käyttöönottoon terveydenhuollossa.  Tämä muutos saavutetaan kehittämällä yhteistyömalleja ja osaamista terveyden ja hyvinvoinnin julkisiin hankintoihin liittyvien osapuolten keskuudessa. Kuopio Healthillä on myös jo käynnissä hanke, jossa tarjotaan pk-yrityksille julkisella rahoituksella tuettuja testaus- ja kehityspalveluita pk-yritysten digitalisaation edistämiseksi.

Savonia-ammattikorkeakoulu puolestaan haluaa edistää terveysteknologioiden saavutettavuutta kaikille väestöryhmille. Savonia onkin valmistelemassa hanketta, joka tähtää ikääntyvien henkilöiden teknologiaosaamisen parantamiseen ja digisyrjäytymisen ehkäisyyn. Tässä yhteydessä tavoitteena on kehittää kokeilu- ja testausympäristö, jossa voidaan aidosti oppia teknologian käyttöä ja tunnistaa kehittämistarpeita. Tämän lisäksi Savonia edistää 3D-tulostuksen käyttöönottoa terveysalalla sekä kehittää monipuolisesti pelitoimintaa ja pelillistämistä terveydenhuollon erilaisiin tarpeisiin.

Itä-Suomen yliopiston esittelemän hankkeen tavoitteena on nostaa terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden regulaatio- ja kestävän kehityksen osaaminen uudelle tasolle ja vastata ennakoivasti alan osaajapulaan. Hanke tukee osaamisen kehittymistä räätälöityjä ja laadukkaita jatkuvan oppimisen koulutuspolkuja hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä on terveys- ja hyvinvointialueen yritykset (erityisesti pk-yritykset), heidän kanssaan yhteistyötä tekevät koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, alalle aikovat, viranomaiset ja ekosysteemit.

Riitta Sutinen Itä-Suomen yliopistosta, kertoi työryhmätapaamisessa ReguVa-hankkeesta.

Neurotieteet ja aivoterveys ovat yksi Kuopion terveysekosysteemin tärkeimmistä osaamiskärjistä ja tämä teema näkyi vahvasti myös esitellyissä hankkeissa. Itä-Suomen yliopisto on vastikään aloittanut hankkeen, jossa luodaan yhteiskehittämällä aivoterveyden kliinisen lääketutkimukseen toimintamalli sujuvoittamaan yliopiston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen, yritysten ja muiden sidosryhmien välistä TKI-yhteistyötä. Hankkeessa edistetään erityisesti kliinisen lääketutkimuksen yrityslähtöistä innovaatiotoimintaa, mutta tavoitteena on, että myös muut tieteenalat voivat jatkossa hyödyntää kehitettävää toimintamallia. 

Tapaamisessa esiteltiin myös toinen aivoterveyteen liittyvä hankeidea. Kyseessä olevaa hankevalmistelua esitteli Gesund Partners. Sen tavoite on toteuttaa Pohjois-Savon alueella digitaalisuutta hyödyntäen, laajalle väestöryhmälle suunnattu elämäntapainterventio, joka ennaltaehkäisisi muistisairauksien ilmaantuvuutta väestössä. Pilotin lähtökohtana olisi hyödyntää tulosperusteista ja vaikuttavuussijoittamiseen perustuvaa toimintamallia. Optimaalisesti toteutuessaan interventio johtaisi vähentyneeseen sairastavuuteen ja sen myötä kustannus- ja resurssisäästöihin terveydenhuollossa. Väestön työ- ja toimintakyvyn parantuessa myös tuottavuus paranisi. Mallin mukaisesti julkisen palvelun järjestäjä maksaisi rahoittajille takaisin sijoitetun pääoman sekä sovitun koron. 

Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Savonia-ammattikorkeakoulun valmistelema rinnakkaishankekokonaisuus puolestaan osuu innovaatioekosysteemin kehittämisen keskiöön. Toteutuessaan kyseinen hankekokonaisuus pureutuisi innovaatiokulttuurin kehittämiseen, innovaatioaihioiden tunnistamiseen sekä tukeen niiden jatkokehittämiselle ja kaupallistamiselle. Tämä hanke on rinnakkainen ja täydentävä Kuopio Healthin koordinoimalle ja jo käynnissä olevalle hankkeelle ’Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa’, jossa tavoitteet ovat samansuuntaiset, mutta jossa tulokulma ja toimenpiteet eroavat. Innovaatioekosysteemin menestyksellinen kehittäminen vaatiikin eri näkökulmien monimuotoista ja pitkäjänteistä kehittämistä, johon alueen terveys- ja hyvinvointisektorissa näyttää olevan kiitettävä tahtotila ja sitoutumisen taso. 

Ekosysteemin eri organisaatioiden hankkeiden yhteinen katselmointi on erittäin tärkeää niiden synergioiden ja sitä kautta vaikuttavuuden lisäämiseksi. Säännöllisillä keskusteluilla hankeideoista ja myös meneillään olevista hankkeista vältetään hankkeiden päällekkäisyydet ja jaetaan parhaat käytännöt. Keskustelut synnyttävät usein myös uusia ideoita ja mahdollisuuksia yhteistyölle. 

Mikäli jokin hankkeista herätti kiinnostuksesi, voit olla meihin yhteydessä. Voimme antaa lisätietoja tai ohjata sinut suoraan hankkeen vastuuhenkilölle. 

Lisätietoja: Kimmo Solehmainen, kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi