| Kategoria: Uutiset

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -kehittämishanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon liitolta. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpiteitä matkalla kohti ekosysteemin visiota. Toimenpiteet liittyvät innovaatioaihioiden tukemiseen, muistiterveyden edistämiseen, terveysdatan hyödyntämiseen ja kliinisen lääketutkimuksen edistämiseen. Hankkeen tuloksena ekosysteemissä syntyvien innovaatioiden kypsyminen kohti kaupallistamista vauhdittuu, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välinen yhteistyö tiivistyy ja kansainvälinen näkyvyys lisääntyy. 

Valtion ja yliopistokaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Vuoteen 2027 ulottuva valtion ja Kuopion kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen painopistealueet ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen. Terveys- ja hyvinvointiteknologian visio on: ”Kuopion Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö älykkäille terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuille.” Nyt myönteisen rahoituspäätöksen saanut Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanke kattaa vision toteutumiseen tähtäävät toimenpiteet lokakuun 2024 loppuun asti.  

Väestön ikääntyminen ja sote-kustannusten kasvu on herättänyt yhteiskunnassa laajemman tarpeen kehittää terveydenhuoltoa ennaltaehkäisevämpään suuntaan sekä tuoda älykkäät ratkaisut osaksi tätä muutosta.  

”Älykkäät ratkaisut, digitalisaatio ja innovaatiot ylipäänsä mahdollistavat monien terveydenhuollon toimenpiteiden toteuttamisen paremmin, kustannustehokkaammin, tai ennaltaehkäisevästi. Innovaatioita ei kuitenkaan tahdo syntyä ilman niitä tukevaa toimintaympäristöä. Tämän hankkeen lähtökohtina ovat toimenpiteet, joilla ekosysteemistämme tulee hyvä koti innovaatioille”, kertoo Kuopio Healthin kehittämispäällikkö Kimmo Solehmainen. 

”Kuopion ekosysteemihankkeen avulla tuetaan avoimen innovaatioekosysteemin toimintamallia, jonka odotetaan synnyttävän terveyshyötyjä ja kasvavaa taloudellista toimeliaisuutta alueella. Hankkeen tulokset näyttäytyvät alueen toiminnan vaikuttavuuden kasvuna ja näkyvyyden lisääntymisenä. Alueen vahvistunutta vetovoimaa käytetään uuden yritystoiminnan synnyttämiseen, uusien osaajien houkuttelemiseen sekä uusien investointien saamiseen alueelle.” 

Hankkeen kohderyhmänä Kuopion seudun innovaatiotoimijat

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Kuopion seudun terveys-, hyvinvointi- ja ravitsemussektorin innovaatiotoimijoihin, joita ovat Kuopio Healthin innovaatioekosysteemi sekä siihen ja sen jäseniin liittyvät muut verkostot. Välillisenä kohderyhmänä ovat kansalaiset ja potilaat, jotka hyötyvät terveys- ja hyvinvointiteknologiaan liittyvästä kehittämisestä.   

Hankkeessa tavoitellaan ekosysteemissä syntyvien innovaatioiden kypsymistä nopeammin kohti kaupallistamista, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välisen yhteistyön tiivistymistä sekä kansainvälistymisen edistymistä. Hankkeen konkreettinen tulosaineisto koostuu kartoituksista, tiekartoista, toimenpide-ehdotuksista ja suunnitelmista, joiden avulla avoimen innovaatioekosysteemin toimintamalliin perustuvaa yhteistyötä viedään käytännössä eteenpäin. 

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteen tukena

Hankkeessa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi, toimijat ovat määritelleet kolme keskeistä toimenpidekokonaisuutta. Ensimmäinen kokonaisuus keskittyy hankkeen taustalla olevien ongelmien ratkaisemiseen hyödyntämällä terveys- ja hyvinvointidatatyöryhmän osaamista. Toisessa kokonaisuudessa jatketaan terveysdata-alustojen strategisten toimenpiteiden suunnittelua. Kolmantena kokonaisuutena pyritään innovaatioekosysteemin osaamisen, infrastruktuurin ja toimijoiden näkyvyyden lisäämiseen kansainvälisten verkostojen ja viestinnän kautta.  

”Innovaatioaihioiden tukemisen osalta hankkeessa luodaan alueellinen suunnitelma siitä, miten terveydenhuollon tarpeita tunnistetaan ja niihin vastataan innovaatioiden avulla. Terveydenhuollon ennaltaehkäisyyn liittyen hankkeessa luodaan muistiterveyskonsortio, joka kehittää muistisairauksien ennaltaehkäisyn kokonaisvaltaista järjestämismallia. Terveysdatan osalta hankkeessa parannetaan terveys- ja hyvinvointidataan liittyvää yhteistyötä sekä luoda alueellinen suunnitelma terveysdatan hyödyntämiselle. Lisäksi kartoitetaan kliinisessä lääketutkimuksessa käytettävä infrastruktuuri. Ekosysteemin näkyvyyttä ja tunnettuutta kasvatetaan viestinnän, tapahtumien, kumppanuuksien rakentamisen ja aktiivisen yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisen kautta”, Solehmainen päättää. 

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena ja muita toteuttajaosapuolia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon hyvinvointialue. Kuopio Health osk toimii hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).  

 

 

Yhteyshenkilö, Kuopio Health osk:
Kimmo Solehmainen
Development Manager
+358 40 848 5034
kimmo.solehmainen(at)kuopiohealth.fi 

 

Kuopio Health osuuskunta on avoin innovaatioekosysteemi, joka toimii fasilitoiden tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden syntymisen tarpeita. Kuopio Health luo alustan uusien tuotteiden ja liiketoiminnan edistämiselle. Kuopio Health osuuskunnan jäsenten sekä Kuopio Health ekosysteemin sitoutunut verkosto edistää hyvinvoinnin, elintarvikkeiden sektorin sekä terveysteknologian tietoisuutta, osaamista ja tutkimusta.