| Kategoria: Menestystarinat

Navigatio Oy auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään

Navigatio Oy on vuonna 2018 perustettu asiantuntijayritys, jonka asiakkaina ovat yritykset ja julkiset toimijat, kuten kaupungit, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Yrittäjänä ja toimitusjohtajana toimii Juhamatti Huusko ja toisena osakkaana, avustavana konsulttina Anne Huusko. Juhamatti on koulutustaustaltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja kauppatieteiden sekä yhteiskuntatieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut ammatillisen opettajankoulutuksen.

”Yritystoiminta käynnistyi oikeastaan jo viisi vuotta sitten, kunnes eräässä startup-tapahtumassa käydyn keskustelun jälkeen minua kysyttiin Savonialle, Kansallisen Neurokeskuksen projektiin. Samana vuonna aloitin myös väitöskirjan tekemisen, ja yritys jäi vähäksi aikaa sivutoimiseksi. Nyt kun väitöskirja on valmis, on aikaa jälleen päätoimiseen yrittäjyyteen. Tohtorintutkinto tarjoaa lisää työkaluja asiantuntijatyöhön ja tutkijatausta auttaa erilaisten tutkimusten ja selvitysten tekemisessä”, kertoo Juhamatti Huusko.

Yrityksen ydinosaamista on vankka liiketoiminnan tuntemus ja ymmärrys eri toimialoista. Asiakkaat tulevat monilta eri toimialoilta, mutta IT- ja terveysteknologia-ala korostuvat keskeisinä aloina. Palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa tutkimukset ja selvitykset, kaupallistamisen tuki, myyntistrategian ja myyntiprosessin kehittäminen, yritysrahoituksen tuki ja projektipäällikköpalvelut.

Navigation asiantuntijat ovat pitkän linjan ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus niin yrityksistä kuin myös julkisesta sektorista. Yritys on ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen (Kehpat) palveluntuottaja, joka on yksi keskeisin instrumentti Navigation toiminnassa. Kehpat-palveluntuottajaksi pääseminen vaatii koulutuksen lisäksi riittävän määrän referenssejä, jolloin on kelpoinen päästäkseen osallistumaan kilpailutukseen. 

”Kehpat-palveluntuottajana tarjoamme yrityksille sekä konsultointipalvelua että analyysipalvelua. Analyysipalvelussa yrityksen toiminta käydään kokonaisuudessaan läpi, kartoittaen sekä nykytila että kehittämiskohteet. Asiakkaat ovat pääasiassa ympäri Suomea, sillä Kehpat-palveluntuottajan status tuo mukanaan sen, että asiakas voi hankkia palveluita eri puolilla Suomea toimivilta palveluntuottajilta”, Huusko toteaa.

Navigatio on myös Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Yritykset voivat hakea innovaatioseteliä Business Finlandilta ja ostaa sillä palveluita haluamaltaan taholta. Käytännössä palveluseteli tarjoaa yrityksille kohtuullisen tuen vaikkapa pilottiratkaisun kehittämistä varten ja on pääsääntöisesti tarkoitettu uuden idean tai innovaation jalostamiseen. 

Keskiössä kehittäminen

Navigatio sanana tarkoittaa matkan taittamista tai seilaamista. Navigatio tukee yrityksiä suunnan valitsemisessa ja auttaa matkan varrella. Yrityksen keskeisinä arvoina ovat asiakasymmärrys, yritteliäisyys ja yhteistyö. 

”Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan todellisia tarpeita ja etsiä ratkaisuja niihin. Olemme sitoutuneita työhömme ja teemme sitä intohimoisesti. Onnistunut yhteistyö on sellaista, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia osapuolia. Kun omista asiakkaista halutaan vaikkapa parempi ymmärrys, Navigatio auttaa kysely- ja haastattelututkimuksen toteuttamisessa”, kertoo Huusko.

Navigatio käyttää pääasiassa kolmea mittaria asiakaskokemuksen mittaamiseen; NPS (Net Promoter Score) mittaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta, CSAT (Customer Satisfaction Score) mittaa asiakastyytyväisyyttä ja CES (Customer Effort Score) mittaa asioinnin vaivattomuutta. 

”Nämä työkalut ovat hyvin tunnettuja, yksinkertaisia ja hyvin yleisesti käytössä olevia mittareita. Siksi ne ovat valikoituneet myös meidän käyttöömme. Haastattelujen avulla mittareiden tarjoamaa tietoa kyetään edelleen syventämään. Tutkimusten ja kyselyjen tekeminen laadukkaasti vaatii kunnolliset välineet ja aitoa ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Meillä on kokemusta usealta eri alalta ja useasta yrityksestä”, Huusko jatkaa.

”Usein käy niin, että yrityksellä on oletus, asiakkaiden olevan todella tyytyväisiä tuotteisiin ja palveluihin, mutta asiaa tutkittaessa ja mitattaessa saattaakin tulla yllätyksenä, että ymmärrys ei ollutkaan aivan oikean suuntainen. Yritysten on välillä hyvä kartoittaa tilannetta, jotta pysytään ajan tasalla ja ulkopuoliset silmät saattavat auttaa tunnistamaan sellaisia kehittämiskohtia, joita yrittäjän arjessa ei välttämättä huomaa.  Haastatteluin voidaan tarkemmin selvittää, mikä on syynä esimerkiksi asiakkaiden tyytymättömyyteen ja tarttua näihin tekijöihin. Konsultti voi tuoda ulkopuolisen katseen lisäksi tuoda mukaan myös eri toimialojen parhaita käytänteitä ja toimintamalleja, joita ei välttämättä tietyn toimialan sisällä osaa ajatella. Kyse on myös valmennuksesta ja sparrauksesta, mutta myös keskustelukumppanina toimimisesta. Esimerkiksi yrittäjät ja toimitusjohtajat saattavat olla aika yksinäisiä ja konsultti voi toimia myös keskustelevassa roolissa”, lisää Huusko.

Navigatio on toteuttanut mm. myös vaikuttavuuden arvioinnin Savonian ekosysteemihankkeelle. Arviointi toteutettiin teemahaastattelujen ja dokumenttianalyysien avulla ja kohderyhmänä olivat Pohjois-Savossa toimivat, kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävät ekosysteemit ja klusterit: Agri-Food Cluster North Savo, Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi, Energy Cluster North Savo, Kuopio Health, KesTech osaamiskeskittymä ja Kuopio Water Cluster. 

Arvoa ekosysteemiin

”Kuopio Health ekosysteeminä ja toimijana on tuttu jo useamman vuoden ajalta, kun olen ollut mukana Kansallisen Neurokeskuksen projektissa sekä Kuopio Living Labissa. Tavallaan ideaa liittymisestä ei erityisesti ole tarvinnut niin sanotusti myydä. Lisäksi väitöskirjani liittyy terveysteknologia-alan yrityksiin ja haluan työskennellä niiden yritysten parissa ja olla apuna varsinkin kaupallistamis- ja tutkimusasioissa. Navigatio voi tuoda ekosysteemiin erityisesti tutkimusosaamista ja asiakas- ja kaupallistamisymmärrystä. Minulla on kokemusta esimerkiksi myyntityöstä IT-alalta ja olen ollut mukana terveysteknologia-alan startupissa, joten minulla on paljon näkemystä terveydenhuollon teknologiasta kokonaisuudessaan”, kertoo Huusko Kuopio Healthiin liittymisestä. 

”Näkisin, että Kuopio Healthin tarjoamat tapahtumat ja verkostoituminen ovat hyvin keskeisessä roolissa jäsenten näkökulmasta. Speed date -tyyppisiä kohtaamisia voisi tapahtumissa olla lisää. Näin kohtaamisia uusien toimijoiden kanssa voisi kehittää edelleen ja uusille ideoille ja innovaatioille syntyisi mahdollisuuksia”, Huusko päättää. 

Lue lisää Navigatio Oy:stä

Lue lisää Kuopio Healthin jäsenyydestä