| Kategoria: Menestystarinat

VEIL.AI:n teknologia mahdollistaa sensitiivisen datan toisiokäytön

VEIL.AI on vuonna 2020 perustettu yksityisyyden suojaan ja sensitiivisen datan anonymisointiin erikoistunut teknologiayritys. VEIL.AI auttaa asiakkaitaan hyödyntämään arkaluonteista terveystietoa tutkimukseen, innovaatioihin ja kehittämiseen sekä tukemaan uusia löytöjä, potilaiden hoitoa ja parempaa päätöksentekoa terveydenhuollossa. Yritys on Helsingin yliopistosta, tarkemmin Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM) lähtöisin oleva spin-off ja työntekijöiden taustalta löytyy laajasti aiempaa kokemusta terveysdatan parissa työskentelystä. Työssään erilaisten yksityisyyden suojaan liittyvien teknologioiden parissa havaittiin niihin sisältyviä monia erilaisia rajoitteita, kuten anonymisoidun datan heikko laatu ja prosessin hitaus. Perinteisesti anonymisointi tehdään usein laadun kustannuksella, jolloin informaatiota häviää paljon ja dataa ei voida hyödyntää tutkimuksen tarpeiden näkökulmasta.

”Oikeastaan sieltä syntyi idea lähteä kehittämään innovaatiota ja yritys on syntynyt sitä kautta. TUTLI-projektissa lähdettiin edelleen tutkimaan kaupallistamismahdollisuuksia, jolloin yksi perustajista ja nykyinen toimitusjohtaja, Tuomo Pentikäinen tuli mukaan tiimiin”, kertoo VEIL.AI:n Key Account Manager Lauri Kuronen.

Datan hyödyntäminen on noussut vahvasti osaksi bioteknologia-alan ja terveydenhuollon organisaatioiden liiketoimintaa. Tähän liittyy kuitenkin paljon haasteita, koska terveystiedot sisältävät arkaluonteista henkilötietoa. Niitä voidaan käsitellä vain tietoturvallisissa ja auditoiduissa käyttöympäristöissä. Ympäristöistä ulos otettavien tulosten tulee olla lain mukaan anonyymejä, eli sellaisessa muodossa, että yksilöä ei voi tunnistaa. VEIL.AI Anonymization Engine tarjoaa ratkaisun terveystietojen yksityisyyden suojaamiseen. Ratkaisun avulla voidaan tuottaa erittäin korkealaatuista ja tietoturvallista anonymisoitua, synteetista ja pseudonymisoitua dataa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia arkaluonteisten tietojen hyödyntämiseen.

VEIL.AI:n kehittämä teknologia mahdollistaa tiettyjen muuttujien merkitsemisen toisia tärkeämmäksi. Tuloksena saadaan anonyymia dataa, jota voi kuitenkin analysoida samaan tapaan kuin yksilötasoista henkilötietoa. Anonymisoinnin tuloksena sensitiivisen datan turvallinen jakaminen, yhdistäminen ja hyödyntäminen tutkimus-, innovaatio- ja kehityshankkeissa on mahdollista.  

”VEIL.AI:n ratkaisu auttaa mahdollistamaan sensitiivisen datan toisiokäytön. Ensiokäyttö on periaatteessa esim. lääkärin päivittäisessä työssään tekemää potilasjärjestelmien käyttöä, joissa kaikki tunnisteet ovat olemassa. Tutkimuksissa puolestaan on pitkään käytetty pseudonymisoitua tietoa, jossa raakadatasta tunnistetiedot, kuten ikä, nimi ja sosiaaliturvatunnus on korvattu koodeilla. Pseudonymisoinnin ongelmana on kuitenkin käänteisyys eli on olemassa kuitenkin mahdollisuus palata alkuperäisiin potilaisiin ja tunnistaa heidät”, Kuronen jatkaa.

”Anonymisointi taas muokkaa dataa vielä lisää eli siitä poistetaan suorat ja epäsuorat tunnistetiedot ja tämä mahdollistaa sen, että tieto ei ole enää GDPR:n (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus) alaista. Tällöin tietoa pystytään käyttämään uudelleen ja hyödyntämään eri tavoilla. Tiedon laatu myös säilyy hyvin lähellä alkuperäistä. Synteettinen data on keinotekoista dataa, jossa lähtödatana voi olla vaikkapa 200 potilaan anonymisoidut tiedot. Näistä voidaan luoda esimerkiksi 2000 potilaan synteettinen, alkuperäistä mimikoiva datasetti, jota voidaan käyttää koneoppimisen kehityksessä ja testauksessa.”

Yritys tarjoaa ratkaisuja tällä hetkellä pääsääntöisesti lääketeollisuudelle, sairaaloille, biopankeille ja muille sensitiivistä dataa tuottaville ja hyödyntäville organisaatioille. 

”Olemme tällä hetkellä pitkälti keskittyneet sairaaloihin, erityisesti yliopistosairaaloihin, joissa tehdään paljon tutkimusta. Lisäksi lääkeyhtiöt ovat toinen tärkeä ydinasiakasryhmä, koska siellä panostetaan tällä hetkellä paljon dataan liittyviin liiketoimiin ja AI-kehitykseen. Toki myös medical device -valmistajat ja muut terveysteknologia-alan yritykset ovat meille mielenkiintoisia asiakasryhmiä. Teknologia on hyödynnettävissä mille tahansa toimialalle, missä sensitiivistä dataa hyödynnetään. Esimerkiksi vakuutusala, FinTech-sektori tai jopa puolustusteollisuus voisivat olla tällaisia”, mainitsee Kuronen. 

”Olemme läsnä myös Tanskassa, erityisesti Kööpenhaminassa. VEIL.AI valittiin ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä BioInnovation Instituten ohjelmaan, jonka johdosta Tanskaan perustettiin myös tytäryhtiö. Tanskan suur-Kööpenhaminan (Greater Copenhagen area) ja Etelä-Ruotsin alue muodostavat vahvan lääkekehitysklusterin ja näemme siellä paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia.”

Monipuolisempaa datan käyttöä

”Meidän arvolupauksemme asiakkaalle on, että mahdollistamme monipuolisemman datan toisiokäytön ja hyödyntämisen. Voimme käyttää asiakkaan omaa olemassa olevaa dataa tai jos on erilaisia hankkeita ja projekteja, pystymme mahdollistamaan eri maiden ja organisaatioiden datayhteistyön anonymisoidun datan avulla. Näemme, että teknologiamme on ennen kaikkea mahdollistavaa. Emme itse tuota dataa tai säilö sitä, joten emme toimi ns. datasiilona.”

Data on yleensä lähtöisin esimerkiksi tutkijoilta, joilla on vaikkapa tiettyä sairautta sairastavien potilaiden datasetti tutkimusta varten. 

”Tekoälypohjainen ratkaisu tekee VEIL.AI:n anonymisointiprosessista erilaisen kuin muilla. Jos esimerkiksi aiemmin on ollut sadan potilaan datasetti, joka on anonymisoitu ja siihen halutaan tuoda mukaan yksi potilas lisää, on lisäys jouduttu tekemään alkuperäiseen datasettiin ja suorittamaan anonymisointi uudelleen. Me pystymme anonymisoimaan myös striimaavaa dataa, eli käytössä on tietty prosessi, jonka läpi dataa pystytään syöttämään ja anonymisoimaan jatkuvana prosessina”, Kuronen juttelee. 

Esimerkkinä teknologian käytöstä, Kuronen mainitsee myös VEIL.AI:n referenssin lääkeyhtiö Bayerin kanssa toteutetun Future Clinical Trials- projektin. 

Hankkeessa käytettiin uusia, VEIL.AI:n kehittämiä henkilötiedon anonymisointimenetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa laadukasta anonymisoitua dataa yksityisyyden suojasta huolehtien. Luvan tutkimushankkeelle myönsi Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, joka toimitti aineiston, tarjosi tietoturvallisen ympäristön aineiston analysointiin ja varmisti tulosten anonymiteetin. Tutkimuksen lopputuloksena oli, että anonymisoidusta datasta voitiin vetää samoja johtopäätöksiä kuin perinteisestä pseudonymisoidusta, yksilötasoisesta tutkimusaineistosta.

VEIL.AI:n mukaan suomalainen toimintaympäristö on kansainvälisessä vertailussa varsin otollinen terveysalan tutkimukselle. Meillä on säädetty laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä erittäin kattavat potilas- ja terveystietorekisterit. GDPR tuo tiedon käyttöön omat vaatimuksensa, jotka tulee ottaa huomioon muun muassa yksilön tietosuojaan liittyen.

”Jokaisen maan oma lainsäädäntö vaikuttaa toki omalla tavallaan. Tällä hetkellä työn alla on EHDS (European Health Data Space), jonka tarkoituksena on saada EU-tasoinen lainsäädäntö esimerkiksi juuri tiedon toisiokäytölle.”

VEIL.AI:lla ollaan iloisia yhteistyöstä Kuopio Healthin kanssa.

Kuopio Health mahdollistaa uusia avauksia

”Olemme nähneet, että Kuopiossa on hyvää osaamista ja laadukasta tutkimusta terveys- ja lääkesektoreilla. Itä-Suomen yliopisto on hyvätasoinen ja näemme ympäristössä paljon mahdollisuuksia. Tietysti tärkeänä tekijänä on myös mukava porukka. Olin aiemmin mukana Health Capital Helsingissä ja sen aikana tein paljon yhteistyötä Kuopio Healthin ja Akin (Gröhn) kanssa. Myös Tuomolla (Pentikäinen) on paljon kontakteja Kuopioon. Olemme tämän vuoden aikana lähteneet rakentamaan konkreettisempaa yhteistyötä tiettyjen kuopiolaisten toimijoiden kanssa ja halusimme siksi olla mukana myös virallisessa ekosysteemissä.”

”Näen Kuopio Healthin hyvänä alustana, joka tuo mm. julkisen ja yksityisen puolen tahoja yhteen. Näiden kohtaaminen ei muutoin välttämättä tapahdu helposti. Lisäksi Kuopio Health on puolueeton toimija, joka pyrkii mahdollistamaan uusia avauksia ja yhteistyötä jäsentensä ja muiden toimijoiden välillä, myös kansainvälisellä mittapuulla. On aina myös mukava olla mukana, kun ihmiset kohtaavat ja syntyy keskusteluja. Jos pystytään rakentamaan yhdessä jotain isompaa, niin se on kuitenkin se ykkösjuttu.”

Erityisesti työryhmät Lauri näkee tärkeinä osina ekosysteemin toiminnassa. 

”Erityisesti terveys- ja hyvinvointidatatyöryhmässä on todella mielenkiintoisia keskusteluja ja relevantteja kohtaamisia. Sitä kautta kyetään miettimään yhteistyötä ja samalla myös oppimaan uutta. Toisaalta pystymme tuomaan ihmisten tietoisuuteen, mitä anonymisoidulla datalla voidaan tehdä ja millaisia mahdollisuuksia se voi avata”, päättää Kuronen. 

Lue lisää VEIL.AI:sta

Lue lisää Kuopio Healthin jäsenyydestä