| Kategoria: Menestystarinat

Yhteiskunnan rakenteellisia haasteita ratkomassa

Gesund Partners on hyvinvointihaasteita ratkova strategiayritys, jonka tiimi koostuu muun muassa liiketoiminta- ja palvelumuotoilun sosiaali- ja terveydenhuollon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijoista. Gesund Partners on erikoistunut yhteismuotoiluun, strategiatyöhön ja digitaalisiin innovaatioihin. Yritys on perustettu vuonna 2019 konsulttitaustaisten Ville Koisteen ja Paavo Perttulan yhteisen pohdinnan tuloksena. He havaitsivat, että alalla kaivataan uudenlaista konsulttiyritystä, jossa kehittämisen lähtökohtana olisi tietyn menetelmän tai ratkaisun sijaan kulloinkin kyseessä oleva yhteiskunnallinen haaste.

Gesund Partners tarjoaa strategiakonsultointia ja liiketoimintamuotoilua ja keskittyy paljolti yhteiskunnan rakenteellisiin kysymyksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi toimijoiden kannustimet lisätä hyvinvointia ja ennaltaehkäistä sairauksia. Tyypillinen hanke liittyy uuden ilmiön – esimerkiksi vaikuttavuussijoittamisen – hahmottamiseen asiakkaan kontekstissa, jaetun arvon tunnistamiseen ekosysteemissä tai tulevaisuutta luotaavaan strategiatyöhön. Lisäksi Gesund Partnersin osaajilla on vankka kokemus startup-yritysten perustamisesta, kiihdyttämöohjelmista sekä vaikuttavien yhteishankkeiden kehittämisestä.

”Haluamme toimia ratkaisujen ja suositusten etsinnässä luovalla tavalla ja kaikkea toimintaamme ohjaa vahvasti missiomme rakentaa kestävämpää ja inhimillisempää yhteiskuntaa. Tämä missio on meillä vahvasti sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan”, kertoo yrityksen perustaja, Chief Value Officer, Koiste.

”Optimaaliset menetelmät ja kumppanit haasteen ratkaisemiseksi valitaan Gesund Partnersilla tunnistetun, priorisoidun haasteen kannalta. Tämä menetelmäkehikko kulkee nimellä Gesund Way ja haasteen systeeminen ymmärtäminen, ihmislähtöinen ratkaisukehitys ja ketterä skaalaus, ovat kolme etappia, joihin Gesund Wayn eri menetelmät painottuvat”, Koiste lisää.

Tähtäimessä yhteiskunnan kestävä uudistuminen

Tällä hetkellä monissa yrityksissä arvonluontia mietitään jatkuvasti uusista näkökulmista. Jaetun arvonluonnin idea ja kumppanuus, jossa erilaiset toimijat tulevat yhteen on ymmärretty keinona saavuttaa parempia ratkaisuja esimerkiksi yhteisissä väestöterveysohjelmissa. Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja mielenterveyshaasteet ovat myös nousseet esille, ja näitä on tärkeää lähteä ratkaisemaan.

Lisäksi Gesund Partners haluaa olla mukana auttamassa uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä. Toinen laaja muutosprosessi liittyy järjestökenttään, jossa rahoituksen ja toimintaedellytysten kysymykset on Veikkausrahoituksen päättyessä arvioitava uudelleen. Näissä haasteissa yritys haluaa olla mukana ratkomassa käytössä olevien resurssien entistä vaikuttavampaa hyödyntämistä.

”Gesund Partnersin asiakkaat edustavat sekä julkista että yksityistä ja kolmatta sektoria. Suuri osa projekteista liittyy yhteistyöhön, monitoimijakontekstiin, sekä organisaation sisällä tehtävään yhteistyön kehittämiseen että toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi toteutamme erilaisia selvityksiä ja raportteja erityisesti julkiselle sektorille”, lisää Strategy Director, Partner, Tatu Laurila.

”Mitä enemmän teemme projekteja erilaisten asiakkaiden kanssa, olivat ne sitten hyvinvointialueita, yrityksiä tai järjestöjä, sitä paremmin voimme auttaa asiakkaitamme, ymmärryksen ja osaamisen kasvamisen myötä. Näin ollen voimme paremmin ymmärtää erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden tarpeita ja lähtökohtia sekä kykenemme ratkaisemaan ongelmia hyvin laaja-alaisesti”, Laurila jatkaa.

”Meille on tärkeää ymmärtää systeeminen perspektiivi yhteiskunnan erilaisten haasteiden taustalla. Siksi pyrimme myös matalan kynnyksen osallistaviin menetelmiin, joissa kansalaisten ääni kuuluisi. Tämä on meille myös jatkuvan oppimisen ja ajatusten terävöittämisen keino”, Koiste lisää.

Kuvassa Gesund Partnersin Chief Value Officer, Ville Koiste sekä Strategy Director, Partner, Tatu Laurila.

Terveys ja hyvinvointi sijoituskohteena

Suuret väestötason terveysongelmat ovat pakottaneet etsimään uudenlaisia keinoja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Vaikuttavuusinvestoinnin avulla voidaan ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia tuomalla mukaan yksityistä pääomaa. Laajemmin katsottuna vaikuttavuusinvestointi on osaratkaisu, jolla voidaan innovatiivisesti resursoida väestön hoiva- ja terveystarpeiden hoitamista ja saada Suomen julkista taloutta kestävälle pohjalle. Vaikuttavuusinvestoinnissa sijoittajan saama tuotto perustuu yhteiskunnalle tuotettuihin vaikutuksiin, esimerkiksi projektin avulla saavutettuun sydänsairauksen tai lihavuuden vähenemiseen. Suurimpia haasteita Suomessa ovat erilaiset väestöterveyshaasteet, erityisesti sydänsairaudet, tyypin 2 diabetes sekä muistisairaudet. Näissä yhtenä yhteisenä tekijänä ovat rakenteelliset haasteet eli väärään suuntaan ohjaavat kannustimet, mikä tarkoittaa, että hoidetaan sairauksia eikä ennaltaehkäistä niitä. Gesund Partnersilla kehittyi ajatus, että yksi rakenteellinen ratkaisu voisi olla vaikuttavuusinvestoinnilla rahoitettu yhteistyömalli. Tästä esimerkkinä Sydänohjelma Polku, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten sydänterveyttä terveellisiä elintapoja edistämällä ja tarjoamalla potilaille tietoa ja tukea mahdollisimman hyvään itsehoitoon.

”Käytännössä käännämme tuotetun terveyden tai hyvinvointihyödyn sijoituskohteeksi. Vaikuttavuussijoittaminen on siis malli, jossa pyritään mitattavaan terveys- tai hyvinvointivaikutukseen ja vaikuttavuuteen. Yhteiskunnallista muutosta tavoittelevat sijoittajat, rahoittavat esimerkiksi ennaltaehkäisevää toimintaa. Pyrkimyksenä on kasvattaa niin sanottua hyvinvointikakkua, koska julkisen puolen resurssit ovat rajalliset ja palveluiden tarve on kasvanut mm. väestön ikääntymisen vuoksi. Yksityisen pääoman saaminen mukaan sote-palveluiden rahoitukseen tähtää myös kestävyyden lisäämiseen. Vaikuttavuussijoittamisen ero perinteiseen vastuulliseen sijoittamiseen on siinä, että sillä pyritään myös yhteiskunnalliseen muutokseen negatiivisten vaikutusten ehkäisemisen lisäksi. Vaikuttavuussijoittaminen on vielä toistaiseksi uusi markkina Suomessa, mutta muualla maailmassa kiihtyvällä vauhdilla kasvava tapa sijoittaa. Suomella on mahdollisuus toimia globaalisti edelläkävijänä siinä miten vastuullista, vaikuttavuuteen pyrkivää pääomaa hyödynnetään vauhdittamaan yhteiskunnan uudistumista”, avaa Koiste vaikuttavuussijoittamisen määritelmää.

”Euroopan investointirahasto on ollut mukana suomalaisissa vaikuttavuussijoitusinstrumenteissa eli social impact bondeissa, joten myös vastuulliset kansainväliset toimijat ovat kiinnostuneita tulemaan Suomeen. Lisäksi meillä Suomessa on omat institutionaaliset sijoittajat ja tämä sijoitusmuoto voisi tulla osaksi näiden sijoittajien portfolioita”, jatkaa Laurila.

Hankeyhteistyötä kasvavan tautitaakan hallintaan

Gesund Partners on mukana Kuopio Healthin kokoamassa ja Sitran osarahoittamassa hankkeessa, jossa on tavoitteena suunnitella reilun datatalouden periaatteita noudattava ja vaikuttavuusperusteinen ekosysteemirakenne muistisairauksien ehkäisemiseksi. Yrityksen tehtävänä on mallintaa ekosysteemin rooleja, vastuita, hallintamallia sekä hyötytavoitteita siten, että etupainotteisen ja ehkäisevän toiminnan rahoittamiseksi voitaisiin hyödyntää vaikuttavuusinvestointeja ja -sijoituksia.

”Jo aiemman työni puitteissa, oli syntynyt syvällinen yhteistyösuhde Pohjois-Savon ja erityisesti Itä-Suomen yliopiston suuntaan ja ymmärrys siitä, mitkä voisivat olla aivan erityisiä vahvuuksia alueella, terveys- ja hyvinvointikysymysten ratkaisemisen kannalta. Muistisairauksiin liittyvä tutkimus ja muistiterveyden osa-alueiden osaaminen on alueella aivan ehdotonta huippuluokkaa, on kyse sitten neurologiasta tai vaikuttavuustutkimuksen menetelmistä, joita alueella on hyödynnetty. Näiden tunnistettujen vahvuuksien pohjalta ryhdyttiin käymään keskustelua, joka johti datalähtöisen muistiterveyden toimintamallin kehittämishankkeeseen”, kertoo Laurila.

Hanke toteutetaan usean toimijan yhteistyönä. Gesund Partnersin, Kuopio Healthin sekä Sitran lisäksi mukana on Itä-Suomen yliopisto, joka on sekä muistisairauksien että vaikuttavuuden tutkimuksen edelläkävijä. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Esior Oy ja Wellpro Impact Solutions Oy. Myös Pohjois-Savon hyvinvointialue on mukana kehitystyössä ja alustavasti kiinnostunut myös pilotoimaan uutta toimintamallia.

Kuopio Healthin jäseneksi hankkeen myötä

”Koska hanke on vahvasti juurtunut Pohjois-Savoon ja mukana konsortiossa on alueen vahvoja toimijoita, katsoimme että liittyminen Kuopio Healthin jäseneksi on ajankohtaista. Jo nyt olemme havainneet, miten monipuolista ja kiinnostavaa verkoston toiminta on ja kuinka paljon innovatiivisia toimijoita osuuskunnassa on mukana. On erinomaiset edellytykset tehdä merkittävää työtä, paitsi ekosysteemin sisällä mutta myös niin että vaikuttavuus voi olla sekä kansallista että kansainvälistä”, Laurila jatkaa.

”Alusta, jonka Kuopio Health toimijoille tarjoaa, palvelee hyvin konkreettisesti yhteistä projektia. Lisäksi opimme tuntemaan uusia kiinnostavia tulevaisuuden kumppaneita, joiden kanssa voimme jatkaa keskustelua siitä, mitä muuta yhteistä voidaan jatkossa tehdä. Pohjois-Savon alueen potentiaali innovaatiotoiminnassa, kehittämisessä ja yhteistyökulttuurissa on suuri ja mahdollistaa toimijoiden yhteistyön kautta uusia avauksia. Tulevaisuudessa voimme yhdistää voimavaroja ja parantaa maailmaa, maalaamatta taivaanrantaa, kuten sloganimme kuuluu”, Koiste päättää.

Lue lisää Gesund Partnersista

Lue lisää Kuopio Healthin jäsenyydestä